"امید زندگی من"
عشق من صدام کن.عشق من به ندای قلبم گوش کن.صدام کن!منو با صدات تباه کن.صدام کن!عش

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:24 توسط lover

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:24 توسط lover

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:24 توسط lover

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:23 توسط lover

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:23 توسط lover

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:22 توسط lover
تصاویر متحرک عاشقانه واقعی

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:22 توسط lover
........♥###########♥. ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ .................................♥ ..............................♥ ...........................♥ .........................♥ ......................♥ ..................♥ .............♥ .........♥ ......♥ ....♥ ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥ ..........♥ .........♥ .........♥ ..........♥ ..............♥ ...................♥ ..........................♥ ..............................♥ .................................♥ .................................♥ ..............................♥ .........................♥ ......................♥ ..................♥ .............♥ .........♥ ......♥
+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:12 توسط lover
 05200000پـــــــــــــــرواز را دوســــت دارم 05200000

 05200000وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت 05200000

 05200000به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم 05200000

 05200000چـــه سقــــوط دلنشینــــے 05200000

 05200000راستــــے 05200000

 05200000میدانستــــے پــــــــــــــرواز  05200000

 05200000را تـــو یـــادم دادے 05200000 

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:3 توسط lover
شباوقتی ک بیداری,خداهم با تو بیداره
تاوقتی ک نخوابی تو,ازت چش ورنمیداره
ازاون بالامیادپایین,
خدامی‌گیره دستت روخدا میدونه تو قلبت,چه اندازه تو غم داری

+ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ساعت 16:3 توسط lover